Menu

IASI: 0332 80 27 63 | 0740 034 141

BRAILA: 0339 110 802 | 0756 049 237

SC INVESTIGAȚII MEDICALE PRAXIS SRL
POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Actualizată la data de 15.03.2024

Capitolul I. Informații generale

Conținutul website-ului https://www.laboratorpraxis.ro/ (denumit în continuare ”Site-ul”) este proprietatea exclusivă a INVESTIGATII MEDICALE PRAXIS SRL (denumită în continuare ”PRAXIS”) cu sediul central în municipiul Iași, Stradela Moara de vânt nr. 35, județul Iaşi, telefon 0232.206180, fax 0232.206181, mobil 0752.245.226, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J22/857/21997, C.U.I. 9550768.

În Uniunea Europeană, datele cu caracter personal ale persoanelor fizice sunt protejate conform prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27.04.2016 (privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date) care se aplică de la data de 25.05.2018 (denumit în continuare „GDPR” sau „Regulamentul european”).

În calitate de operator de date cu caracter personal, PRAXIS se asigură în permanență că prelucrarea datelor cu caracter personal respectă cu strictețe principiile și normele Regulamentului european.

Prezenta Politică privind confidențialitatea este valabilă începând cu data de 15.03.2024 și are rolul de a vă informa că PRAXIS aplică și respectă prevederile Regulamentului european, cu privire la:
 • prelucrările de date cu caracter personal derulate de operator, în vederea desfășurării activităților specifice, conform obiectului de activitate;
 • prelucrările de date cu caracter personal ale persoanelor vizate, în calitate de vizitator al Site-ului sau de utilizator al funcțiilor din cadrul Site-ului;
 • prelucrările de date cu caracter personal ale colaboratorilor Praxis efectuate în vederea îndeplinirii obligațiilor legale cu privire la legislația muncii, financiar-fiscală etc.

PRAXIS poate actualiza prezenta Politică periodic, în funcție de modificările și completările legislative aplicabile, pe măsură ce serviciile pe care le asigură se modifică, precum și în funcție de nivelul de dezvoltare tehnologică, caz în care va informa persoanele vizate prin intermediul Site-ului privind orice modificări înainte ca acestea să devină aplicabile.

Dacă aveți întrebări sau comentarii despre această politică de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați prin:
• telefon: 0232.206180
• email: protectiadatelor @ laboratorpraxis.ro.

Capitolul II. Definiții

„Date cu caracter personal” - orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoană vizată”). O persoană identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

„Prelucrare” orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

„Operator” - persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

„Persoană împuternicită de operator” - persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

„Medic prescriptor” - medicul care a recomandat/înscris în trimiterea medicală efectuarea anumitor investigații de laborator;

„Pacient” - persoana care se prezintă în Recepțiile PRAXIS, fie direct plătitor, fie în calitate de asigurat și care solicită efectuarea unor investigații paraclinice;

„Vizitator” - orice persoană care accesează sau utilizează Site-ul;

„Persoană vizată” - orice persoană fizică ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de către Praxis în calitate de operator (de exemplu: persoanele care se adresează laboratorului pentru efectuarea de investigații, medicii prescriptori, vizitatorii site-ului, angajații societății etc.);

„Restricționarea prelucrării” - marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

„Sistem de evidență a datelor” - orice set structurat de date cu caracter personal accesibile conform unor criterii specifice, fie ele centralizate, descentralizate sau repartizate după criterii funcționale sau geografice;

„Destinatar” - persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță;

„Parte terță” - o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;

„Consimțământ” al persoanei vizate - orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

„Încălcarea securității datelor cu caracter personal” - încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea;

„Date genetice” - datele cu caracter personal referitoare la caracteristicile genetice moștenite sau dobândite ale unei persoane fizice, care oferă informații unice privind fiziologia sau sănătatea persoanei respective și care rezultă în special în urma unei analize a unei mostre de material biologic recoltate de la persoana în cauză;

„Date biometrice” - date cu caracter personal care rezultă în urma unor tehnici de prelucrare specifice referitoare la caracteristicile fizice, fiziologice sau comportamentale ale unei persoane fizice care permit sau confirmă identificarea unică a respectivei persoane;

„Date privind sănătatea” - date cu caracter personal legate de sănătatea fizică sau mintală a unei persoane fizice, inclusiv prestarea de servicii de asistență medicală, care dezvăluie informații despre starea de sănătate a acesteia;

„Autoritate de supraveghere” (în continuare ”ANSPDCP” - Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării de Date cu Caracter Personal) - autoritate națională publică, autonomă și independentă, instituită în temeiul articolului 51 din GDPR, având drept obiectiv apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice aflate pe teritoriul României, în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și cu libera circulație a acestor date.

Capitolul III. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate depind de contextul interacțiunilor și raporturilor pe care persoana vizată le stabilește cu PRAXIS, respectiv cu Site-ul. Astfel, PRAXIS va prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal:

3.1 În cazul persoanelor care vizitează Site-ul sau utilizează funcții din cadrul Site-ului, vizând completarea unor formulare pe site (accesarea Chestionarului de satisfacție etc.):
• date de identificare: nume, prenume;
• date de contact: adresă de e-mail, număr de telefon.

3.2. În cazul pacienților care utilizează Site-ul - pentru accesul online la rezultatele analizelor medicale: CNP, codul de acces (indicat pe buletinul de analize).

3.3. În cazul medicilor prescriptori care utilizează Site-ul - pentru vizualizarea rezultatelor analizelor medicale ale pacienților și pentru gestionarea cerințelor legale impuse de procedurile naționale ale serviciilor de sănătate:
• date de identificare: nume, prenume;
• numere de identificare națională: CNP;
• date profesionale: cod parafă, profesie, specialitate medicală, loc de muncă, semnătură;
• date de acces la aplicație: cod utilizator.

3.4. În cazul desfășurării activităților specifice, conform obiectului de activitate, PRAXIS prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal ale pacienților care solicită efectuarea de investigații paraclinice:
• date de identificare: nume, prenume, data nașterii, sexul;
• date de contact: adresă de domiciliu, număr de telefon, adresa de e-mail;
• numere de identificare naționale: seria și numărul cărții de identitate, Codul Numeric Personal, numărul și codul de asigurat consemnate pe documentul național de asigurări sociale de sănătate;
• categorii speciale de date cu caracter personal: date privind sănătatea prezentate de pacienți sau consemnate pe documentele specifice de către medicul prescriptor, date genetice și biometrice, produse biologice prelevate sau autorecoltate, date privind includerea în programe naționale de sănătate, orientarea sexuală - doar în anumite cazuri ce au temei legal, rezultate analize medicale și teste efectuate;
• în cazul elevilor și studenților date privind școala, respectiv universitatea și facultatea;
• date profesionale: ocupația și locul de muncă (dacă este cazul);
• imagini video rezultate din exploatarea sistemelor de securitate fizică ale obiectivelor.

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor sub 18 ani se va realiza numai cu acordul scris al titularului răspunderii părintești asupra minorului.

3.5. În cazul candidaților pentru angajare:
• date de identificare: nume, prenume;
• date de contact: adresă de domiciliu, adresa de e-mail, număr de telefon;
• date menționate în CV-uri: experiența profesională, studiile efectuate și care dovedesc dobândirea/menținerea unor competențe specifice, participarea la forme de pregătire și instruire profesională; eventual o caracterizare de la ultimul loc de muncă;
• date privind postul pentru care candidează: post/funcție, oraș.

3.6. În cazul colaboratorilor (de exemplu: studenții care efectuează stagii de practică):
• date de identificare: nume, prenume;
• numere de identificare națională: seria și numărul CI, CNP;
• date privind studiile (dacă este cazul): universitatea, facultatea, specializarea, anul de studiu.

3.7. În cazul potențialilor colaboratori (de exemplu: în contextul solicitării unei oferte):
• date de identificare: nume, prenume;
• date de contact: adresa de e-mail, număr de telefon;
• alte date cu caracter personal: funcție reprezentant și/sau persoana de contact.

3.8. În cazul partenerilor contractuali, a furnizorilor de servicii, materiale, substanțe, reactivi, aparatură și echipamente specifice necesare susținerii proceselor operaționale și a celorlalte activități ale PRAXIS, date cu caracter personal ale reprezentanților acestora, delegați, curieri, transportatori etc., respectiv:
• date de identificare: numele și prenumele reprezentanților partenerilor contractuali;
• date de contact: adresă, număr de telefon, fax, adresă de e-mail;
• date profesionale: locul de muncă, funcția, calitatea;
• numere de identificare națională: seria și numărul cărții de identitate, CNP.

CAPITOLUL IV. Temeiul juridic și scopurile prelucrărilor de date cu caracter personal

Datele cu caracter personal cu privire la categoriile de persoane vizate menționate la Capitolul III, vor fi prelucrate de PRAXIS în următoarele scopuri:

4.1. În cazul pacienților:

a) Temeiul juridic al prelucrării - Consimțământul persoanelor vizate (art. 6 alin. 1 lit. a din GDPR)
Scopuri:
• transferul datelor către laboratoare de analize medicale partenere situate în țări terțe;
• utilizarea modulelor de tip cookie-uri;
• completarea chestionarului de satisfacție.

b) Temeiul juridic al prelucrării - Executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract, stabilirea unui diagnostic medical/ furnizarea de asistență medicală (art. 6 alin.1 lit. b, coroborat cu art. 9 alin. 2 lit. h din GDPR)
Scopuri:
• efectuarea programărilor;
• prestarea de servicii medicale de laborator în interesul pacienților, în baza solicitărilor personale și/sau a biletelor de trimitere pentru investigații paraclinice întocmite de medicii prescriptori sau a solicitărilor primite de la angajatorii pacienților (în baza contractelor de prestări servicii medicale încheiate de aceștia cu PRAXIS);
• întocmirea buletinelor de analiză conținând rezultatele investigațiilor paraclinice efectuate și punerea acestora la dispoziția pacienților și, după caz, a angajatorilor acestora (ex. în scopuri legate de medicina preventivă sau a muncii);
• consiliere de specialitate pre și post testare.

c) Temeiul juridic al prelucrării - Îndeplinirea unei obligații legale care revine operatorului (art. 6 alin. 1 lit. c din GDPR)
Scopuri:
• înregistrarea datelor cu caracter personal ale pacienților în sistemul automat și raportarea lor în Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI), conform procedurilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;
transmiterea unor date medicale către autoritățile competente din domeniul sănătății publice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
• transmiterea unor date medicale către autoritățile competente din domeniul sănătății publice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
• soluționarea cererilor/plângerilor privind exercitarea drepturilor de care beneficiază pacienții în contextul prelucrărilor de date cu caracter personal;
• îndeplinirea obligațiilor financiar-contabile și fiscale;
• arhivarea documentelor.

d) Temeiul juridic al prelucrării - Interesul legitim urmărit de operator (art. 6 alin. 1 lit. f din GDPR)
Scopuri:
• asigurarea securității bunurilor și persoanelor în punctele de recoltare prin utilizarea sistemelor de supraveghere video;
• constatarea, exercitarea sau apărarea în instanță a unor drepturi ale PRAXIS, precum și în orice alte proceduri judiciare;
• gestionarea oricăror altor cereri, reclamaţii, sugestii.

4.2. În cazul candidaților pentru angajare:

a) Temeiul juridic al prelucrării - Îndeplinirea unei obligații legale care revine operatorului (art. 6 alin. 1 lit. c din GDPR)
Scopuri:
• îndeplinirea obligațiilor și exercitarea unor drepturi specifice ale angajatorului sau ale candidatului în sfera ocupării forței de muncă;
• arhivarea documentelor.

b) Temeiul juridic al prelucrării - Interesul legitim urmărit de operator (art. 6 alin. 1 lit. f din GDPR)
Scop:
• asigurarea condițiilor, suportului logistic, a bunurilor, echipamentelor și materialelor necesare desfășurării activităților specifice.

4.3. În cazul colaboratorilor, potențialilor colaboratori și partenerilor contractuali:

a) Temeiul juridic al prelucrării - Executarea unui contract la care persoana vizată este parte (art. 6 alin.1 lit. b din GDPR)
Scopuri:
• încheierea și executarea contractului de colaborare/ de prestări servicii;
• emiterea facturilor și încasarea contravalorii acestora.

b) Temeiul juridic al prelucrării - Interesul legitim urmărit de operator (art. 6 alin. 1 lit. f din GDPR)
Scopuri:
• asigurarea condițiilor, suportului logistic, a bunurilor, echipamentelor și materialelor necesare desfășurării activităților specifice;
• analizarea și monitorizarea riscurilor comerciale;
• identificarea și prevenirea infracțiunilor și fraudelor;
• întocmirea de rapoarte ce vizează activitatea operatorului.

CAPITOLUL V. Temeiurile legale ale prelucrării datelor cu caracter personal

Temeiurile legale utilizate de PRAXIS pentru prelucrarea datelor cu caracter personal sunt:
a) prevederile GDPR și ale legislației de aplicare a acestuia în România;
b) cadrul legal care reglementează activitatea în domeniul sănătății în România, în special: Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății republicată, cu modificările și completările ulterioare; Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003; Ordinul nr. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003;
c) legislația financiar-contabilă și fiscală: Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată; Legea contabilității nr. 82/1991, republicată și actualizată; Legea nr. 227/2015 (Codul Fiscal); Legea nr. 207/2015 (Codul de procedură fiscală); OMFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
d) legislația privind paza și protecția obiectivelor și persoanelor: Legea nr. 333/2003 (privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor), republicată; Hotărârea Guvernului nr. 301/2012, actualizată, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003;
e) actele normative privind arhivarea - în format hârtie, respectiv în format electronic.

Capitolul VI. Destinatarii datelor cu caracter personal

Principalii destinatari ai rezultatelor generate de prestarea serviciilor medicale sunt pacienții și, în anumite cazuri speciale, medicii prescriptori. De asemenea pot exista situații în care acestea vor fi transmise angajatorului pacientului, dacă analizele medicale au fost efectuate în baza unui contract de prestări servicii medicale încheiat de acesta cu PRAXIS ca urmare a obligațiilor legale ce îi revin în conformitate cu prevederile art. 6 alin. 1 din Legea 319 din 2006 actualizată - Legea privind securitatea și sănătatea în muncă.

Pentru îndeplinirea unor cerințe legale sau în vederea decontării serviciilor medicale, datele cu caracter personal sunt comunicate Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Direcției de Sănătate Publică și, după caz Casei OPSNAJ, iar, în situațiile prevăzute de lege, autorităților în drept, la solicitarea acestora.

De asemenea, în temeiul cadrului normativ național, o serie de date sunt valorificate în raportări ce au ca destinatar, după caz, conform competențelor legale, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Casa OPSNAJ, Direcția de Sănătate Publică, având ca obiectiv cercetări statistice medicale ori scopuri științifice. Menționăm că în aceste situații nu sunt transmise date de identificare ale persoanelor fizice vizate.

Punctual, în cazurile prevăzute de lege, o serie de date cu caracter personal pot fi comunicate autorităților în drept, la solicitarea expresă a acestora.

Capitolul VII. Durata prelucrării datelor cu caracter personal

PRAXIS, în calitate de operator, va prelucra datele cu caracter personal în strict acord cu durata necesară realizării scopurilor de prelucrare pentru care au fost colectate (prezentate la Capitolul IV) cu respectarea procedurilor interne privind retenția și securitatea datelor și în acord cu politicile interne, asigurându-se conformitatea cu obligațiile legale aplicabile, inclusiv, dar fără limitare, la dispozițiile referitoare la obligația de arhivare (astfel, rezultatele unora dintre investigațiile paraclinice au termene de păstrare ce variază între 8 și 30 de ani - de exemplu rezultatele analizelor histopatologice vor fi păstrate pentru o perioadă de 30 de ani, conform Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 104/2003).

Este posibil ca, în urma îndeplinirii termenelor legale de arhivare, PRAXIS să dispună anonimizarea unor categorii de date cu caracter personal (datele fiind astfel lipsite de elementele care permit identificarea persoanei fizice) și să continue prelucrarea acestora ca date anonime, pentru scopuri strict statistice.

Capitolul VIII. Cookies și funcții de comunicare socială

Site-ul nostru utilizează fișiere de tip Cookie. Pentru informații detaliate despre acest tip de fișiere vă rugăm să consultați Politica de cookies.

Capitolul IX. Transferul datelor cu caracter personal

Pentru creșterea performanței, a preciziei investigațiilor și realizarea unor anumite prelucrări de o complexitate deosebit de ridicată, PRAXIS a stabilit colaborări cu laboratoare din spațiul Uniunii Europene, precum și cu un laborator de renume internațional din Statele Unite ale Americii. În acest context, o serie de date cu caracter personal furnizate de pacienți către PRAXIS (împreună cu probele biologice aferente), pot fi transferate în unele cazuri în afara României, către laboratoare de investigații medicale situate în state din spațiul U.E. și în S.U.A.

Pentru situațiile în care realizarea unor analize sau teste implică transferul datelor cu caracter personal ale pacienților în alte state U.E., aceștia vor fi informați, pentru respectarea drepturilor de care beneficiază ca persoană vizată.

Pentru cazurile punctuale, a căror rezolvare implică transferul de date cu caracter personal către laboratorul partener din S.U.A. (inclusiv probe biologice), pacienților li se va solicita consimțământul explicit. Astfel de transferuri vor fi realizate numai cu acordul pacientului.

Capitolul X. Măsuri tehnice și organizatorice de protecție a datelor cu caracter personal

PRAXIS acordă o importanță deosebită confidențialității și securității datelor cu caracter personal prelucrate conform scopurilor enumerate la Capitolul IV, context în care a dispus măsurile tehnice și organizatorice de conformare la prevederile Regulamentului U.E. nr 679/2016, astfel că procedurile de prelucrare asigură respectarea integrală a principiilor prelucrării, stabilite la art. 5 din GDPR:
• datele sunt colectate și prelucrate numai prin mijloace legale, în mod echitabil și transparent;
• prelucrările se efectuează numai în concordanță cu scopurile prezentate la Capitolul IV, respectându-se cerințele temeiurilor legale pentru fiecare tip de prelucrare;
• se colectează și prelucrează numai date adecvate și relevante, cu respectarea principiului minimizării;
• au fost instituite proceduri de lucru pentru toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal și s-au implementat soluții tehnice care asigură securitatea, confidențialitatea și disponibilitatea datelor conform Politicii privind prelucrarea datelor cu caracter personal la nivelul PRAXIS;
• s-a efectuat instruirea personalului cu privire la normele și procedurile de prelucrare și securizare a datelor cu caracter personal.

Capitolul XI. Utilizarea de procese decizionale automate și crearea de profiluri

PRAXIS nu utilizează procese decizionale automate pentru crearea de profiluri prin prelucrarea de date cu caracter personal.

Capitolul XII. Furnizarea datelor cu caracter personal pentru respectarea unei obligații legale a operatorului

Furnizarea de către persoanele vizate a datelor cu caracter personal poate fi o obligație contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea/executarea unui contract, poate fi necesară pentru ca acestea să poată beneficia de serviciile puse la dispoziție de către PRAXIS, pentru a naviga pe Site și de a beneficia de facilitățile oferite pe acest spațiu.

Refuzul furnizării datelor cu caracter personal poate avea drept consecință imposibilitatea beneficierii de serviciile puse la dispoziția persoanelor vizate prin intermediul Site-ului (de exemplu, imposibilitatea înregistrării unei solicitări din partea vizitatorilor Site-ului) sau de a da curs solicitărilor de realizare de către PRAXIS a investigațiilor paraclinice solicitate de persoanele vizate.

Pentru respectarea drepturilor și libertăților de care persoanele vizate beneficiază cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, PRAXIS solicită acordul acestora, dar trebuie cunoscut faptul că, pentru prelucrarea anumitor date cu caracter personal, este posibil ca acest acord să nu fie întotdeauna necesar conform prevederilor GDPR. În astfel de situații, PRAXIS poate utiliza alte temeiuri pentru prelucrarea datelor, cum ar fi îndeplinirea unor obligații legale, executarea contractului sau interesul legitim.

Capitolul XIII. Drepturile persoanelor vizate

În ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal indicate în prezenta Politică de confidențialitate, fiecare persoană vizată beneficiază de următoarele drepturi, conform prevederilor legale aplicabile:
dreptul la informare - dreptul de a fi informat cu privire la activitățile de prelucrare efectuate de către PRAXIS, în conformitate cu cerințele legale;
dreptul de acces la date - dreptul persoanei vizate de a obține de la operatorul de date cu caracter personal, la cerere și în condițiile stabilite de legislație, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate, precum și detalii privind activitățile de prelucrare;
dreptul de intervenție asupra datelor - dreptul de a obține de la operatorul de date cu caracter personal, la cerere și în mod gratuit: (1) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte; (2) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii; (3) notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operațiuni efectuate conform pct. (1) sau pct. (2), dacă o asemenea notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat;
dreptul de opoziție - dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare;
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate - dreptul de a obține intervenția umană cu privire la o asemenea decizie, dreptul de a exprima punctul de vedere privind o asemenea decizie și de a contesta decizia.

În situația în care apreciază că prelucrările de date realizate de PRAXIS le încalcă drepturile prevăzute de GDPR, persoanele vizate se pot adresa operatorului (cu o cerere scrisă, datată și semnată), precum și Responsabilului cu protecția datelor, la adresa de e-mail protectiadatelor @ laboratorpraxis.ro.

De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (B-dul Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, telefon 0318.059.211, adresă de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.).

În toate cazurile, PRAXIS va respecta drepturile persoanelor vizate, precum și prevederile Regulamentului U.E. nr. 679/2016.

Totodată, în situația transferurilor de date în afara SEE („Spațiul Economic European”), persoanele vizate ale căror date cu caracter personal fac obiectul transferului, pot solicita operatorului de date informații privind garanțiile de transfer.

În cazul în care persoana vizată trimite o cerere privind exercitarea drepturilor prin e-mail/poștă, pentru a primi răspunsul, va trebui să dovedească identitatea și să ofere orice alte detalii care să ajute operatorul PRAXIS să răspundă solicitării.

Schimba preferintele pentru cookie-uriu