Menu

IASI: 0232 206 180 | 0752 245 226

BRAILA: 0339 110 802 | 0745 399 196

S.C. INVESTIGAŢII MEDICALE PRAXIS S.R.L. IAŞI

          POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE

 

Capitolul I.  Informații generale

Conţinutul website-ului  www.laboratorpraxis.ro (denumit în continuare  Site) este proprietatea exclusivã a  S.C. INVESTIGATII MEDICALE PRAXIS S.R.L (denumitã în continuare  PRAXIS) cu sediul în municipiul Iasi, B-dul Independenţei, nr. 33,jud. Iaşi, telefon 0232 206180, e-mail office@laboratorpraxis., înregistratã la Oficiul Registrului Comerţului sub nr.  J22/857/21997, având cod fiscal 9550768.

În Uniunea Europeană, datele cu caracter personal ale persoanelor fizice sunt protejate conform prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27.04.2016 (privind protecţia persoanelor fizice în ccea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date) care a intrat în vigoare la data de 25.05.2018.

În calitate de operator de date cu caracter personal,  PRAXIS urmãrește în permanențã si se asigurã cã prelucrarea datelor cu caracter personal respectã cu stricteţe principiile si normele Regulamentului European.

Aceastã Politicã privind confidențialitatea  este valabilã începand cu data de 25 mai 2018 și are rolul de a vã informa că  S.C. INVESTIGAŢII MEDICALE PRAXIS S.R.L. aplică şi respectă prevederile Regulamentului european , cu privire la :

-prelucrãrile de date  cu caracter personal derulate de operator, în vederea desfãșurãrii activitãților specifice , conform obiectului  de activitate ;

-prelucrările de date cu caracter personal ale dumneavoastrã, în calitate de vizitator al Site-ului sau de utilizator al funcţiilor din cadrul Site-ului;

-prelucrările  de date cu caracter personal ale angajaţilor şi colaboratorilor Praxis efectuate în vederea îndeplinirii obligaţiilor  legale cu privire la legislaţia muncii , cea financiar-fiscală ș.a.

PRAXIS poate actualiza  prezenta Politicã privind confidențialitatea , caz în care va informa persoanele vizate prin intermediul Site-ului privind orice modificãri înainte ca acestea sã devinã aplicabile.

Capitolul II. Definiţii

Date cu caracter personal” = orice informații privind o persoanã fizicã identificatã sau identificabilã („persoana vizatã”). O persoanã identificabilã este o persoanã care poate fi identificatã, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numãr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitãții sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

 “Prelucrare” = orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea; 

„Operator” = persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern; 

„Persoană împuternicită de operator” = persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului; 

 „Medic prescriptor“ =  medicul care a recomandat/înscris în trimiterea medicalã efectuarea anumitor investigații de laborator;

 „Pacient “ = persoana care se prezintã în Recepțiile PRAXIS, fie direct plãtitor, fie în calitate de asigurat și care solicitã efectuarea unor investigații paraclinice ;

  „Vizitator” – orice persoanã care acceseazã sau utilizeazã Site-ul. 

Persoană vizată “- orice persoană fizică ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de către Praxis în calitate de operator (de exemplu –persoanele care se adresează laboratorului pentru efectuarea de investigaţii, medicii prescriptori, vizitatorii site-ului, anagajaţii societăţii, etc.)

 „Restricționarea prelucrării- marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora; 

 „Sistem de evidență a datelor” -orice set structurat de date cu caracter personal accesibile conform unor criterii specifice, fie ele centralizate, descentralizate sau repartizate după criterii funcționale sau geografice; 

 „Destinatar- persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. 

 „Parte terță” -o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal; 

Consimțământ” al persoanei vizate - orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate; 

 „Încălcarea securității datelor cu caracter personal- încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea; 

 „Date genetice”  -datele cu caracter personal referitoare la caracteristicile genetice moștenite sau dobândite ale unei persoane fizice, care oferă informații unice privind fiziologia sau sănătatea persoanei respective și care rezultă în special în urma unei analize a unei mostre de material biologic recoltate de la persoana în cauză; 

 „Date biometrice” -date cu caracter personal care rezultă în urma unor tehnici de prelucrare specifice referitoare la caracteristicile fizice, fiziologice sau comportamentale ale unei persoane fizice care permit sau confirmă identificarea unică a respectivei persoane;

 „Date privind sănătatea” -date cu caracter personal legate de sănătatea fizică sau mintală a unei persoane fizice, inclusiv prestarea de servicii de asistență medicală, care dezvăluie informații despre starea de sănătate a acesteia; 

  

 „Autoritate de supraveghere”,  (în continuare ANSPDCP) Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării de Date cu Caracter Personal ,  autoritate națională  publică, autonomă si  independentă, instituită în temeiul articolului 51 din RGPD,  având drept obiectiv apărarea drepturilor si libertăților fundamentale ale persoanelor fizice aflate pe teritoriul României, în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și cu libera circulație a acestor date . Are sediul în București, Bulevardul Magheru nr 38-40.  

 

Capitolul  III. Categoriile de date cu caracter personal colectate si  prelucrate

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate depind de contextul interacțiunilor si raporturilor pe care dumneavoastrã –ca persoană vizată- le stabiliți cu PRAXIS , respectiv  cu Site-ul. Astfel, PRAXIS va  prelucra urmãtoarele categorii de date cu caracter personal:

 1. În cazul vizitatorilor Site-ului –în funcție de interacțiunea dumneavoastrã cu Site-ul (accesarea formularelor de sugestii,solicitarea de informații suplimentare, intrarea în contact, formularea de reclamații, etc,) ar putea fi prelucrate urmãtoarele categorii de date cu caracter  personal:

-  nume, prenume,  e-mail, vârstă, telefon, adresă, sex.

 1. În cazul Pacienților pentru accesul online al rezultatelor analizelor medicale :

 

-  CNP si ID pentru buletinele rezultatelor analizelor medicale;

În orice moment, pacientul care deține cont web are acces la datele sale de identificare/contact.

 1. Pentru prestarea în condiții de maximă calitate a serviciilor medicale solicitate laboratorului și îndeplinirea cerințelor legale aferente, Praxis colectează următoarele categorii de date cu caracter personal ale persoanelor fizice care solicită efectuarea de investigații paraclinice :

 -date de identificare (nume, prenume, data nașterii, sex)  ;

- date de contact ( adresa de domiciliu, nr de telefon, adresa de e- mail) ;

-categorii de date cu regim special ( seria și numărul cărții de identitate, Codul Numeric Personal, numărul și codul de asigurat consemnate pe documentul național de asigurări sociale de sănătate ;)  

-date cu caracter special  ( date privind sănătatea  prezentate de dumneavoastră sau consemnate pe documentele specifice  de către medicul prescriptor, date genetice și biometrice, produse biologice prelevate sau autorecoltate ,date privind includerea în programe naţionale de sănătate  ) ;  

-date cu caracter personal (imagini video),  rezultate din exploatarea sistemelor de securitate fizică ale obiectivelor;

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor sub 16 ani  se va realiza numai cu acordul  părintelui sau al  reprezentantului legal al minorului ( prin completarea unui formular special la recepţia laboratorului sau la punctele de recoltare, ori, în anumite situaţii  în format electronic prin e-mail ).

 1. În cazul medicilor prescriptori, pentru gestionarea cerințelor legale impuse de procedurile naționale ale serviciilor de sãnãtate , PRAXIS prelucrează, după caz:  

- nume, prenume, CNP, cod parafã, semnãturã, profesia, specialitatea medicalã, loc de muncã, adresa de e-mail, telefon.

 

 1. În cazul persoanelor care contacteazã PRAXIS  telefonic sau prin alte mijloace de comunicare la distanțã, vizând :

-a)  programãri  pentru serviciile de analize de laborator decontate de CAS:

-nume, prenume, CNP, calitatea de asigurat, informații privind trimiterea medicalã, data nașterii, numãrul de telefon.

     -b) programãri telefonice ale pacienților direct plãtitori :

-nume, prenume, informații privind trimiterea medicalã,  numãr de telefon.

     -c) solicitãri, reclamații și  sugestii telefonice ori transmise prin alte mijloace de comunicare la distanțã:

-nume, prenume, adresã de domiciliu, telefon, adresã e-mail.

 

 1. În cazul potențialilor colaboratori , cum ar fi, în contextul solicitãrii unei oferte:

 

- nume, prenume, adresa de e-mail, numãr de telefon, funcție reprezentant și/sau persoana de contact.

 

 1. În cazul candidaților pentru angajare:

- nume, prenume, adresa de e-mail, numãr de telefon, post/funcţie, oras, CV (care poate sã includã,  în plus faţã de cele menționate anterior, detalii privind  experienţa şi  formarea profesionalã)  eventual o caracterizare de la ultimul loc de muncă.

 

 1. În cazul angajaților Praxis, date cu caracter personal ale acestora precum și ale unor membri de familie (rezultate din cereri adresate de angajați, sau din obligația angajatorului de a le asigura anumite drepturi  - inclusiv referitoare la minori - utilizate în baza consimțământului  titularului drepturilor părintești și  pentru promovarea  unor politici de recompensare/motivare a salariaților), date necesare îndeplinirii de către operator (din postura de angajator) a obligațiilor  ce îi revin conform Codului Muncii,   Contractului Colectiv de Muncă , a contractelor individuale de muncă,  precum și pentru respectarea unor cerințe legale (spre exemplu plata drepturilor salariale și îndeplinirea  obligațiilor fiscale):

 

- date de identificare  (nume, prenume, cetățenia, data și  locul  nașterii, sex)  ;

- date de contact  ( adresa de domiciliu, nr de telefon, adresa de e- mail)  ;

-categorii de date cu regim special ( seria și numărul cărții de identitate, Codul Numeric Personal  ) ; 

-date cu caracter special  (date privind sănătatea, inclusiv din categoria celor care privesc medicina muncii ori care sunt necesare pentru asigurarea unor nevoi speciale  ale salariaților, religia) ;

- date privind studiile efectuate şi care dovedesc dobândirea-menţinerea unor competenţe specifice, participarea la forme de pregătire și instruire profesională  ;

-contul bancar, veniturile salariale ;

-alte categorii de date specifice procedurilor de management al carierei și resursei umane (solicitări de concedii, adeverințe, rapoarte personale, note justificative, aprecieri ale activității, sancțiuni ,recompense,  etc) ;

-date cu caracter personal (imagini video),  rezultate din exploatarea sistemelor de securitate fizică ale obiectivelor aparținând Praxis, în care salariații își desfășoară activitatea (operatorul nu realizează activități de analiză ori profilare în baza acestor date).

 1. 9. În cazul partenerilor contractuali, a furnizorilor de servicii , materiale, substanțe, reactivi, etc. , aparatură și echipamente specifice necesare susținerii proceselor operaționale și a celorlalte activități ale S.C. INVESTIGAȚII MEDICALE PRAXIS S.R.L. , date cu caracter personal ale reprezentanților acestora, delegați ,curieri,transportatori, etc, respectiv

-numele și  prenumele celor care reprezintă partenerii contractuali ;

-date de contact:  adresă, număr de telefon, fax, e-mail;

- locul de muncă,  funcția ,calitatea;

- seria și numărul cărții de identitate;

- CNP ( în cazuri limitate și doar în baza consimțământului explicit al persoanei vizate).

 

CAPITOLUL IV.    Scopurile prelucrãrilor de date cu caracter personal

Datele cu caracter personal cu privire la categoriile de persoane vizate menționate la Capitolul III de mai sus,  vor fi prelucrate de PRAXIS  în urmãtoarele scopuri:

 1. a) pentru îndeplinirea obiectivului de bază- prestarea serviciilor medicale :

-Efectuarea programărilor ;

-Înregistrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal  în sistemul automat şi raportarea lor în SIUI (Sistemul Naţional Unic Integrat, conform procedurilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate ) ;

-Prestarea de servicii medicale în interesul  dumneavoastră,  în baza solicitărilor personale și /sau a biletelor de trimitere pentru investigații paraclinice întocmite de medicii prescriptori  ;

-Recoltarea, păstrarea/conservarea  și  folosirea  probelor în scopul  efectuării investigațiilor paraclinice ;

-Întocmirea buletinelor de analiză conținând rezultatele investigațiilor paraclinice;

-Consiliere de specialitate  pre și post testare ;

- Îmbunătățirea calității serviciilor prestate, rezolvarea- conform prevederilor interne ori a cerințelor legale- a reclamațiilor formulate de clienți sau parteneri; 

- Asigurarea  condițiilor, suportului logistic , a bunurilor, echipamentelor și materialelor necesare desfășurării  activităților societății Praxis.

 

 1. b) destinate îndeplinirii obligațiilor și cerințelor legale ale angajatorului Praxis față de salariații proprii

-Întocmirea, modificarea, actualizarea, suspendarea, întreruperea contractelor individuale de muncă ;

-Completarea/ actualizarea Registrului General  de Evidență a Salariaților (REVISAL) ;

-Gestiunea carierei și a formelor de instruire și formare profesională ;

- Asigurarea sănătății si securității muncii ;

- Asigurarea unor drepturi și nevoi speciale ;

-Calculul  și plata drepturilor salariale cuvenite, a contribuțiilor și sumelor  datorate  ; asigurarea înregistrării corecte  şi complete a informaţiilor contabile, întocmirea şi transmiterea rapoartelor financiare către instituţiile statului, conform prevederilor legislaţiei ;

-Gestionarea, prelucrarea, arhivarea , ștergerea sau  distrugerea documentelor de personal în condiții de securitate și confidențialitate, conforme prevederilor Regulamentului U.E. nr . 679/2016.

- Asigurarea  condițiilor, suportului logistic , a bunurilor, echipamentelor și materialelor necesare desfășurării  activităților societății comerciale .

 

 

CAPITOLUL V.   Temeiurile  legale si juridice  ale colectării și prelucrării datelor cu caracter personal

 

 1. a) temeiuri legale

 -demersurile si ulterior, încheierea și  executarea unui contract ;

- prelucrarea este necesară în scopuri legate de medicina preventivă sau a muncii, de evaluarea capacităţii de muncă a angajatului, de stabilirea unui diagnostic medical, de furnizarea de asistenţă medicală sau socială sau a unui tratament medical sau de gestionarea sistemelor şi serviciilor de sănătate sau de asistenţă socială, în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sau în temeiul unui contract încheiat cu un cadru medical (conform art. 9,alin. 2, lit.h din Regulamentul UE nr. 679/2016);

-consimțământul explicit care se solicită persoanei vizate pentru anumite scopuri de prelucrare ( a se vedea în acest sens Nota de informare și Declarația de consimțământ adresate persoanelor vizate care se găsesc la Recepția Laboratorului și la Punctele de recoltare) ;

-interesul legitim urmărit de operator sau de o parte terță ( cu excepția situațiilor în care prevalează interesele sau drepturile fundamentale ale persoanei vizate ) ;

- protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane ;

-îndeplinirea unei obligații legale a operatorului sau persoanei împuternicite.

 1. b) temeiuri juridice:

  Legea nr. 95/2006 , privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; Ordinele Preşedintelui Casei Naţionale de  Asigurări de Sănătate; Ordinul ministrului sănătăţii şi al Preşedintelui CNAS  nr. 397/836 din 29.03. 2018  privind aprobarea  Normelor  metodologice de aplicare în anul 2018 a H.G.  nr. 140 /2018  pentru aprobarea pachetelor de servicii  şi a Contractului –cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019,  prevederile legii contabilităţii (Legea  contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare ), Codul fiscal, Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile , Codul muncii, Hotărârea nr. 905/2017 ( privind Registrul General de Evidență a Salariaților) , Legea nr. 333/2003 ( privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor), republicată în 2014 si HG 301/2012, actualizata în 2015, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 333/2003, ș.a.

 Capitolul V.    Destinatarii datelor cu caracter personal

Destinatarii  rezultatelor generate de prestarea serviciilor medicale sunt persoanele vizate  și  în  anumite cazuri   medicii prescriptori  .

Pentru  îndeplinirea  cerințelor legale, datele cu caracter personal prevăzute de cadrul legal sunt comunicate, după caz, Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,  Casei Județene de Asigurări de Sănătate Iași, Casei Asigurărilor de Sănătate pentru Apărare, Ordine Publică, Siguranță Națională și Autoritate Judecătorească, Direcției de Sănătate Publică Iași  pentru decontarea serviciilor medicale.

 De asemenea, în temeiul cadrului normativ național  o serie de date sunt valorificate în raportări ce au ca destinatar, după caz, conform competenţelor legale,  Casa Judeţeană a Asigurărilor de Sănătate Iaşi,   Casa OPSNAJ ( pentru asigurații acesteia),  Direcţia de Sănătate Publică  IASI  având  ca obiectiv cercetări  statistice medicale ori scopuri științifice.  Menționăm că în aceste situații nu sunt  transmise date de identificare ale  persoanelor   fizice vizate. 

           Datele cu caracter personal ale angajaților, necesare completării REVISAL sunt comunicate Inspectoratului Teritorial de Muncă, iar cele referitoare la plata drepturilor salariale  la băncile la care au fost contractate servicii în acest sens și  la  instituţiile financiare ale statului pentru plata contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale, plata primelor de asigurare obligatorie  de asistenţă socială, etc.

Punctual , în cazurile prevăzute de lege, o serie de date cu caracter personal pot fi comunicate  autorităților în drept, la solicitarea   expresă  a acestora.

Capitolul VI.     Durata prelucrãrii datelor cu caracter personal

SC  INVESTIGAȚII  MEDICALE  PRAXIS SRL, în calitate de operator,  va prelucra datele dumneavoastrã cu caracter personal, în strict accord cu  durata necesarã realizãrii scopurilor de prelucrare pentru care au fost colectate ( prezentate la Capitolul IV)  cu respectarea procedurilor interne privind retenția si securitatea datelor și în acord cu politicile noastre interne,  asigurându-se conformitatea cu obligațiile legale aplicabile, inclusiv, dar fãrã limitare, la dispozițiile referitoare la obligația de arhivare (astfel, rezultatele  unora dintre investigațiile paraclinice au termene de păstrare ce variază între 8 și 30 de ani- de exemplu rezultatele analizelor histopatologice  vor fi păstrate pentru o perioadă de 30 de ani, conform Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 104/2003).

Datele cu caracter personal ale angajaților Praxis,  prelucrate conform procedurilor  de management al resurselor umane, precum și statele de plată  vor fi păstrate timp de 50 de ani  conform cerințelor legale, iar toate celelalte categorii de documente ce conțin date cu caracter personal vor fi după caz, arhivate sau distruse conform prevederilor legale în vigoare. În toate cazurile, vor fi respectate prevederile Regulamentului U.E. nr 679/2016.

Este posibil ca, în urma îndeplinirii termenelor legale de arhivare, operatorul  sã dispunã anonimizarea unor categorii de date cu caracter personal ( datele  fiind astfel lipsite de elementele care permit identificarea persoanei fizice) și sã continue prelucrarea  acestora  ca date  anonime, pentru scopuri strict  statistice.

Capitolul  VII. Cookies si funcții de comunicare socială

Site-ul nostru utilizează fișiere de tip Cookie. Pentru informații detaliate despre acest tip de fișiere vă rugăm să consultați Politica privind fișierele de tip cookie.

 

Capitolul  VIII.    Transferul datelor cu caracter personal

O serie de date cu caracter personal furnizate  de  dumneavoastră cãtre PRAXIS (împreună cu probele biologice aferente),  pot fi transferate în unele cazuri în  afara României, cãtre  laboratoare de investigații medicale situate în state din spațiul  U.E. și în S.U.A.   Aceasta deoarece, pentru  creşterea performanţei, a  preciziei  investigaţiilor  şi  realizarea unor anumite   prelucrări de o complexitate deosebit de ridicată,  S.C. INVESTIGAȚII  MEDICALE  PRAXIS   S.R.L , a încheiat  contracte de colaborare cu o serie de laboratoare , din spațiul Uniunii Europene   precum și  cu un laborator de renume internațional din  Statele Unite ale Americii.

Pentru situațiile în care realizarea unor analize sau teste implică transferul datelor  dumneavoastră cu caracter personal în alte state U.E. ,  veți fi informați  pentru respectarea drepturilor de care beneficați ca persoană vizată.

Pentru cazurile punctuale, a căror rezolvare implică transferul de date cu caracter personal către laboratorul partener din S.U.A. ( inclusiv probe biologice), vi se va solicita consimțământul  explicit.  Astfel de transferuri  vor fi realizate numai cu acordul dumneavoastră .

 

Capitolul IX.  Măsuri tehnice si organizatorice de protecție a  datelor  cu   caracter personal

PRAXIS  acordã o importanțã deosebitã confidențialitãții si securitãții datelor cu caracter personal  colectate și prelucrate conform scopurilor  enumerate la Capitolul IV, punctele a) și b).

 Vă informăm că  S.C.  INVESTIGAȚII  MEDICALE  PRAXIS SRL, a dispus măsurile tehnice și organizatorice  de conformare la prevederile Regulamentului U.E. nr 679/2016,  astfel că procedurile de prelucrare asigură respectarea integrală a principiilor prelucrării , stabilite la art. 5 din Regulamentul U.E. nr. 679/2016 :

- datele sunt colectate și prelucrate numai prin mijloace legale, în mod echitabil și transparent față de dumneavoastră;

-prelucrările se efectuează numai în concordanță cu scopurile prezentate la Capitolul IV , respectându-se cerințele temeiurilor legale pentru fiecare tip de prelucrare;

- se colectează și prelucrează numai date adecvate și relevante, cu respectarea principiului minimizării;

- au fost instituite proceduri de lucru pentru toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal și s-au implementat soluții tehnice care asigură securitatea , confidențialitatea și disponibilitatea datelor conform Politicii de securitate;

-  s-a efectuat instruirea personalului cu privire la normele și procedurile de prelucrare și securizare  a datelor cu caracter personal.

 

Capitolul X.   Utilizarea de procese decizionale automate și crearea de profiluri

Precizăm că societatea noastră comercială nu utilizează procese decizionale automate pentru crearea de profiluri prin prelucrarea de date cu caracter personal.

Capitolul XI.      Furnizarea datelor cu caracter personal

Furnizarea de către dumneavostră a datelor cu caracter personal poate fi o obligație contractualã sau o obligație necesarã pentru încheierea/executarea unui contract, poate fi necesarã pentru a putea beneficia de serviciile puse la dispoziție  de către PRAXIS, de a naviga pe Site şi de a beneficia de facilitãțile oferite pe acest spațiu.

 Refuzul furnizãrii datelor cu caracter personal poate avea drept consecințã imposibilitatea beneficierii de serviciile puse la dispoziția dumneavoastrã prin intermediul Site-ului (de exemplu, imposibilitatea înregistrãrii solicitãrii dumneavoastrã) sau de a da curs solicitărilor de realizare de către noi a investigațiilor paraclinice solicitate.

Pentru respectarea drepturilor şi libertăţilor de care beneficiaţi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, PRAXIS  vă solicită  acordul dar trebuie să aveţi în vedere că pentru prelucrarea anumitor date cu caracter personal, este posibil ca acest acord sã nu fie întotdeauna necesar conform prevederilor Regulamentului U.E. nr 679/2016. În astfel de situații, PRAXIS  poate utiliza alte temeiuri pentru prelucrarea datelor, cum ar fi îndeplinirea unor obligații legale,  executarea contractului sau interesul legitim.

Capitolul  XII.   Drepturile Persoanei Vizate

În ceea ce privește prelucrarea  datelor cu caracter personal indicate în prezenta Politicã de confidențialitate, fiecare persoană vizatã beneficiazã de urmatoarele drepturi, conform prevederilor legale aplicabile:

(a) dreptul la informare – dreptul de a fi informat  cu privire la activitãțile de prelucrare efectuate de cãtre PRAXIS, în conformitate cu cerințele legale;

(b) dreptul de acces la date– dreptul persoanei vizate  de a obține de la operatorul de date cu caracter personal, la cerere și în condițiile stabilite de legislație, confirmarea faptului cã datele care o privesc   sunt sau nu prelucrate , precum și detalii privind activitãțile de prelucrare;

(c) dreptul de intervenție asupra datelor – dreptul de a obține de la operatorul de date cu caracter personal, la cerere și în mod gratuit: (1) dupã caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a cãror prelucrare nu este conformã legii, în special a datelor incomplete sau inexacte; (2) dupã caz, transformarea în date anonime a datelor a cãror prelucrare nu este conformã legii; (3) notificarea cãtre terții cãrora le-au fost dezvãluite datele, a oricãrei operațiuni efectuate conform pct.  (1) sau pct. (2), dacã o asemenea notificare nu se dovedește imposibilã sau nu presupune un efort disproporționat fațã de interesul legitim care ar putea fi lezat;

(d) dreptul de opoziție – dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situația sa particularã, ca date care o vizeazã sã facã obiectul unei prelucrãri, cu excepția cazurilor în care existã dispoziții legale contrare;

(e) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate  – dreptul de a obține intervenția umanã cu privire la o asemenea decizie, dreptul de a exprima punctul de vedere privind o asemenea decizie și de a contesta decizia.

       În situația în care apreciați că  prelucrările de date  realizate  de S.C. INVESTIGAŢII MEDICALE PRAXIS S.R.L.  în contextul relaționării cu dumneavoastră încalcă drepturile prevăzute de Regulamentul U.E. , vă puteți adresa operatorului (cu o cerere scrisă, datată și semnată ) precum și Responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal, pe adresa de e-mail  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal  ( B-dul Magheru, nr.28-30,Sector 1,cod poştal 010336, Bucureşti, telefon 0318059211, adresă de e-mail  www.dataprotection.ro).          

În toate cazurile, Praxis va respecta drepturile dumneavoastră precum și prevederile Regulamentului U.E. nr. 679/2016.

Totodatã, în situația transferurilor de date în afara SEE („Spațiul Economic European”), persoanele vizate ale cãror date cu caracter personal fac obiectul transferului, pot solicita operatorului de date informații privind garanțiile de transfer.

În cazul în care ne adresați trimiteri prin e-mail/poștã, vã rugãm sã ne indicați numele, prenumele  și după caz, adresa dumneavoastră , pentru a vã identifica și  a rãspunde în mod adecvat solicitãrii dumneavoastrã.